La Safor

Zona humida desenvolupada en un pla costaner.

Com arribar
La Marjal de la Safor està comunicada per la carretera Natzaret-Oliva, antic camí reial. Existeix una amplia xarxa de camins locals per a poder fer senderisme o anar amb bicicleta.

La Marjal forma part d’una unitat ambiental amb una extensió total de 1.225,34 hectàrees. Engloba els termes de Tavernes de la Valldigna, Xeraco, Xeresa i Gandia.

Geomorfològicament, es tracta d’una zona humida desenvolupada en un pla costaner. Presenta poca fondària degut a la colmatació tant natural com antròpica de les làmines d’aigua. L’aport hídric d’aquest ecosistema prové de les aigües subterrànies, que afloren a la superfície a través d’Ullals, fonts naturals que posen en contacte els aqüifers amb la superfície. També cal indicar, que les aigües superficials col·laboren en l’aport hídric present a la marjal, però en menor percentatge.

Aquesta massa d’aigua dolça està separada de la Mar Mediterrània per un cordó litoral que forma una barrera arenosa, construït a base dels aports d’al·luvions dels rius, que després les corrents marines de deriva s’encarreguen de distribuir a la zona infralitoral i costanera en sentit N-S.

DIFERENTS FIGURES DE PROTECCIÓ:
http://www.agroambient.gva.es/ca/web/biodiversidad/marjal-de-la-safor